Exposició pública projecte Millores al Barri de Cal Ros

Dijous, 11 de març de 2021 a les 00:00

Edicte

En sessió plenària celebrada el dia 3 de març de 2021 es va aprovar inicialment el projecte de “Millores de pavimentació, accés i enllumenat públic al barri de Cal Ros” redactat per l’arquitecte Sr. Xavier Sadurní i Roqué, i que compta amb un pressupost d’execució per contracte de 71.221,41 € ( IVA inclòs).

Que el citat projecte se sotmet a informació pública per un termini de trenta dies hàbils comptadors des de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci corresponent en el BOPB, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la seu electrònica de l’Ajuntament a l'efecte de presentar possibles al·legacions i reclamacions, d'acord amb el que preveu l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i article 37.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

S’estableix que en cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments, el projecte s’entendrà aprovat definitivament.

Castellar de n’Hug,

Salvador Juncà Armengou

Alcalde

Darrera actualització: 23.03.2021 | 10:07