Anunci de licitació

Dimecres, 31 de maig de 2017 a les 00:00

Adjudicació del contracte d'obres, procediment obert, rehabilitació i reparació de la pista poliesportiva de l'Ajuntament de Castellar de n'Hug i el seu entorn situat a la zona esportiva.

El Ple de l’Ajuntament de Castellar de n’Hug en sessió celebrada el dia 12  de maig de 2017, va aprovar l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives particular i tècniques per a la contractació de l’obra “ Rehabilitació i reparació de la pista poliesportiva de l’Ajuntament de Castellar de n’Hug i el seu entorn situat a la zona esportiva”.

En els documents adjunts hi podeu trobar l'anunci al Butlletí Oficial de la província,  el plec de clàusules administratives particulars que han de regir aquesta adjudicació, el plec de prescripcions tècniques així com el projecte tècnic de l'obra.

Podeu trobar més informació en el nostre perfil de contractant.

Nota: Al Plec de clàusules administratives particulars cal fer una correcció degut a un error de transcripció. A la clàusula 39 de dit plec, Annex II model de proposició econòmica, al punt 2) Millores. Millora 2 eliminació d'escenari i execució d'un de nou hi consta un import de 3.616,52 € i l'import correcte que hi ha de constar amb IVA no inclòs és de 4.878,04 € tal i com s'indica en el plec de prescripcions tècniques en el seu annex I, millora 2.

Darrera actualització: 24.07.2019 | 11:09